ตัวอย่างใส่ใจ

  • ใส่ใจ…บอกสถานะ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ
   เมื่อผู้ใช้ผ่านการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วระบบจะ แสดงหน้าจอ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผู้ใช้ข้อมูล ประเภทสมาชิกและสถานะการทำงานของ บริการใส่ใจทั้ง 3 แบบรวมถึงเมนูคำสั่งต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้เลือกเข้าไปใช้งานโดยสะดวก
  • ใส่ใจ…ตาวิเศษ สามารถแสดงรายงานภาพการใช้งานจริงบนจอคอมพิวเตอร์ของลูกๆ
   เพียงผู้ใช้คลิกที่เมนู รายงาน และเลือกประเภท รายงานตาวิเศษ ระบุช่วงวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ระบบจะแสดงรายงาน ภาพการใช้งานคอมพิวเตอร์ของลูกๆ หน้าจอทันที
  • ใส่ใจ…สามารถตั้งค่าการใช้งานการเข้าชมเว็บไซต์
เพียงผู้ใช้คลิกที่เมนูตั้งค่าการใช้งานก็จะพบ หน้าจอสำหรับจัดการเกี่ยวกับการปิด/เปิด การกรองเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม การจัดส่ง
รายงานสรุปการเข้าชมเว็บไซต์ทางอีเมล์ การเลือกช่วงเวลาเข้าชมเว็บไซต์ การเพิ่ม/ลบ รายชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการห้าม และการเพิ่ม/ลบ รายชื่อเว็บไซต์ที่อนุญาตให้เข้าชม ซึ่งจะอยู่ในส่วน บริการใส่ใจกรองเว็บเพิ่มเติม
 • ใส่ใจ…สามารถตั้งค่าการใช้งานการเล่นเกม
  เพียงผู้ใช้คลิกที่เมนู ตั้งค่าการใช้งาน แล้วเลือกแท็บที่ 2 ก็จะพบหน้าจอสำหรับจัดการเกี่ยวกับ กำหนดการปิด/เปิด การควบคุมเวลาการเล่นเกม (ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ) การจัดส่งรายงานสรุปการเล่นเกมทางอีเมล์ และการเลือกช่วงเวลาที่อนุญาตให้เล่นเกม
 • ใส่ใจ…สามารถตั้งค่าการใช้งานการสนทนาผ่านเน็ต (แชท)
  เพียงผู้ใช้คลิกที่เมนู ตั้งค่าการใช้งาน แล้วเลือกแท็บที่ 3 ก็จะพบหน้าจอสำหรับจัดการเกี่ยวกับการการปิด/เปิด การตรวจสอบการแชท การจัดส่ง รายงานสรุปการแชททางอีเมล์ และการเลือกช่วงเวลาที่อนุญาตให้แชท
 • ใส่ใจ…รายงานผลการใช้งานแบบตารางรายละเอียด
  เพียงผู้ใช้คลิกที่เมนู รายงาน และเลือกประเภทรายงาน ที่ต้องการ ระบุช่วงวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด ประเภทรายงาน (เว็บ,เกม,แชท) ระบุรูปแบบสิทธิ (รายงานทั้งหมด,เฉพาะที่อนุญาต, เฉพาะที่ไม่อนุญาต) หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามประเภทรายงานชนิดนั้นๆ จากนั้นกดปุ่มแสดงรายงาน ระบบจะแสดงผลทางหน้าจอทันที
 • ใส่ใจ…รายงานผลการใช้งานแบบกราฟวงกลม
  เพียงผู้ใช้คลิกที่เมนู รายงาน และเลือกประเภทรายงานกราฟที่ต้องการ ระบุช่วงวันที่เริ่มต้น วันที่สิ้นสุด จากนั้นกดปุ่มสร้างภาพใหม่ ระบบจะแสดงผลทางหน้าจอทันที
 • ใส่ใจ…สามารถเปิด/ปิดการทำงานทั้งสามแบบได้ทันที
  เพียงผู้ใช้คลิกที่เมนู เปิด/ปิดการทำงาน แล้วกดปุ่ม เปิดการทำงานหรือ ปิดการทำงานเพื่อให้ ผู้ปกครองสามารถใช้อินเตอร์เน็ต โดยไม่ผ่านบริการใส่ใจ ไม่มีการจำกัดเวลา ไม่มีการกรองเนื้อหาและไม่มีการเก็บรายงาน หรือกลับมาควบคุมผ่านบริการใส่ใจ ตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งค่าการใช้งานไว้ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว